ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Mokotowska 16/20, pok. 416
00-561 Warszawa
tel. 22 55 308 55
tel./fax: 22 629 89 79
e-mail:

przy:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Katedra Historii Oświaty i Wychowania


Towrzystwo Historii Edukacji powstało w roku 2000 z inicjatywy historyków oświaty z różnych ośrodków akademickich z całej Polski.

Organem Towarzystwa jest Biuletyn Historii Wychowania.

Zapraszamy do współpracy.

Towarzystwo otwarte jest nie tylko dla pracowników wyższych uczelni, PAN i innych ośrodków badawczych, lecz dla ogółu nauczycieli, pedagogów, miłośników badania dziejów oświaty - w różnych epokach, na poziomie mikro- i makro-regionów.

Cel istnienia Towarzystwa Historii Edukacji (THE) to:
"inspirowanie, organizowanie i popieranie badań nad dziejami edukacji oraz upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie w celu podniesienia jego kultury historycznej i pedagogicznej".

Towarzystwo:

  1. Pobudza i organizuje badania nad przeszłością edukacji, zwłaszcza regionalną;
  2. Troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka wychowania;
  3. Wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych i pedagogicznych;
  4. Urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji wiedzy historyczno - pedagogicznej;
  5. Tworzy koła, sekcje i komisje, zakłada zbiory i pracownie;
  6. Ogłasza konkursy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz nagradza wyróżniających się badaczy;
  7. Współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samo-rządowej, z Polską Akademią Nauk i szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, nauczania historii wychowania oraz wszystkich innych objętych działalnością Towarzystwa; Współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą" (zob. § 6 - 7 Statutu THE).

Towarzystwo Historii Edukacji ma osobowość prawną.
Jego istnienie i Statut zostały zatwierdzone na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy (sygnatura akt VII NS REJ ST 1667/00) z 18 grudnia 2000 roku. Zostało wpisane do KRS, w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, KRS, Wydział XIX, w rejestrze RST 4324.

REGON: 017388235
NIP: 526-25-78-062

Konto:
60 1020 1156 0000 7802 0059 4515
PKO BP SA 15 Oddział Warszawa


Dotychczasowa strona Towarzystwa