Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji - Nagroda im. Profesora Czesława Majorka

I. Założenia wstępne

1. Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji - Nagroda im. Profesora Majorka przeprowadza Towarzystwo Historii Edukacji i Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dla oceny prac i prawidłowego przebiegu konkursu powołuje się Honorową Kapitułę Konkursu (w składzie: honorowi członkowie Towarzystwa Historii Edukacji w liczbie nieograniczonej oraz do sześciu członków wybranych przez Zarząd THE reprezentujących środowisko historyków wychowania w Polsce) oraz Sekretariat Konkursu (w składzie: Prezes Towarzystwo Historii Edukacji, Kierownik Katedry Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Sekretarz Konkursu i osoba administrująca sekretariatem).

2. Organizatorami ogólnopolskiego konkursu na prace magisterskie i doktorskie są: Towarzystwo Historii Edukacji oraz Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ogólnopolski konkurs na prace magisterskie i doktorskie obejmuje problematykę z najszerzej rozumianej historii edukacji, dotyczącej zarówno rekonstrukcji dziejów szkolnictwa i pojedynczych szkół (elementarnych, średnich i wyższych), placówek oświaty pozaszkolnej, instytucji opiekuńczo- wychowawczych, legislacji, projektów i reform oświatowych, jak i dziejów myśli pedagogicznej oraz dziejów pedagogiki jako nauki.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest budzenie zainteresowań przeszłością edukacji, propagowanie inicjatyw badawczych, jak również ożywianie ruchu naukowego wśród studentów i doktorantów przygotowujących prace magisterskie i doktorskie o tematyce historyczno- edukacyjnej. Konkurs ma też wspomagać proces rekrutacji młodej kadry naukowej do pracy w katedrach i zakładach historii edukacji, w tym także kandydatów na studia doktoranckie.

2. Przedmiotem konkursu są prace magisterskie i doktorskie napisane i obronione w polskiej uczelni wyższej lub innej polskiej placówce akademickiego kształcenia: - w przypadku prac magisterskich w roku akademickim poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu, to jest w okresie od 1 października - inaugurującego rok akademicki, do 30 sierpnia następnego roku kalendarzowego; - w przypadku prac doktorskich za okres dwóch lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 2010.

III. Zasady realizacji konkursu dla prac magisterskich

1. W konkursie może wziąć udział osoba posiadająca tytuł magistra, bez względu na ukończony kierunek studiów. Oprócz tekstu pracy (w formie elektronicznej i „papierowej”) należy przedstawić zwięzłą opinię swojego promotora, rekomendującą pracę do konkursu. Liczba zgłoszeń nie jest limitowana.

2. Praca powinna być oryginalnym dziełem jednego autora, opartym na krytycznej analizie źródeł i najnowszych opracowań, napisana w języku polskim i udokumentowana zgodnie z regułami warsztatu naukowego. Autor powinien dać świadectwo dobrego opanowania naukowej prozy humanistycznej i umiejętności operowania językiem - tak w sferze narracji, jak i dokumentacji.

3. Do konkursu przystępuje autor pracy po konsultacji ze swoim promotorem. Na stronie tytułowej pracy widnieje imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora wraz z posiadanym przez niego stopniem (tytułem) naukowym, nazwą uczelni, wydziału i kierunku studiów (w pełnym brzmieniu). Dwa egzemplarze tekstu pracy łącznie ( w tym forma elektroniczna ) z krótką opinią promotora i kserokopią dyplomu magisterskiego lub zaświadczeniem dziekanatu (dyrekcji instytutu, katedry, zakładu) o odbyciu egzaminu magisterskiego należy przesłać listem poleconym na adres: Katedra Historii Oświaty i Wychowania UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Termin nadsyłania prac: 1 września - 30 września każdego roku.

4. Konkurs rozstrzyga trzyosobowe jury wyłonione spośród członków Kapituły Konkursu w porozumieniu z Sekretariatem Konkursu. Kadencja jury konkursu jest trzyletnia. Tryb powoływania jury określają wspólnie Kapituła Konkursu, Zarząd THE (z inicjatywy Zarządu THE) w porozumieniu z sekretariatem Konkursu.

5. Jury przyznaje jedną nagrodę I stopnia w wysokości 1000 PLN, względnie dwie nagrody II stopnia - po 500 PLN każda. Może przyznać także wyróżnienie bez gratyfikacji finansowej. Fragmenty (skróty) nagrodzonych prac, po stosownych korektach i ewentualnych uzupełnieniach, będą publikowane w krajowych periodykach naukowych, historyczno- oświatowych, pedagogicznych lub historycznych. Informacje o wynikach konkursu są zamieszczane w polskich czasopismach fachowych.

6. Nagrodę – na wniosek jury - przekazuje Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która rozporządza specjalnym depozytem bankowym, stanowiącym kapitał konkursu. W miarę powiększania kapitału, co stanowi przedmiot troski zarówno Katedry, jak i Zarządu Towarzystwa, wysokość nagród określonych w punkcie 5 może wzrastać (w uzgodnieniu z Zarządem THE i KHOiW UP).

7. Po ogólnym zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami jury dokonuje wstępnej ich kwalifikacji, po czym kieruje do recenzji najwyżej pięć wyselekcjonowanych tekstów. Każda praca jest oceniana przez jednego recenzenta, z reguły historyka wychowania (może nim być także członek jury). Zainteresowania badawcze recenzenta powinny być bliskie tematyce pracy. Recenzja powinna być zwięzła i zakończona jednoznaczną konkluzją w sprawie ewentualnego nagrodzenia pracy. Swój wniosek recenzent uzasadnia dodatkowo punktami przy zachowaniu następujących kryteriów - not: wyróżniający – 9-10, bardzo dobry – 7-8, dobry – 5-6, poprawny – 3-4, słaby – 0-3 . Liczba uzyskanych punktów stanowi ważną wskazówkę dla jury, które podejmuje decyzję w sprawie nagrodzenia danej pracy. Wykonanie recenzji nie jest honorowane. Decyzję jury wykonuje Sekretariat Konkursu w porozumieniu z KHOiW UP. Równocześnie odsyła uczestnikom konkursu ich prace (jeden egzemplarz pracy nagrodzonej – wraz z jej nośnikiem elektronicznym - pozostaje w archiwum konkursu).

IV. Zasady realizacji konkursu dla prac doktorskich

1. W konkursie może wziąć udział osoba posiadająca stopień doktora, bez względu na dyscyplinę naukową. Oprócz tekstu pracy doktorskiej ( w formie „papierowej” i elektronicznej ) należy przesłać opinię promotora i co najmniej jedną pozytywną recenzję przyjętą w przewodzie doktorskim. Liczba zgłoszeń nie jest limitowana.

2. Praca powinna być oryginalnym dziełem jednego autora, powstałym w polskiej uczelni lub jednostce naukowej, opartym na krytycznej analizie źródeł i najnowszych opracowań oraz udokumentowana zgodnie z regułami warsztatu naukowego. Autor powinien dać świadectwo dobrego opanowania naukowej prozy humanistycznej i umiejętności operowania językiem - tak w sferze narracji, jak i dokumentacji. W przypadku pracy napisanej w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.

3. Do konkursu pracę zgłasza autor, uczelnia względnie inna instytucja naukowa (w porozumieniu z autorem). Na stronie tytułowej pracy widnieje imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora wraz z posiadanym przez niego stopniem (tytułem) naukowym, nazwa uczelni, wydziału, jednostki naukowej. Jeden egzemplarz tekstu pracy (także w formie elektronicznej) łącznie z kserokopią dyplomu lub zaświadczeniem o pozytywnym zakończeniu przewodu doktorskiego należy przesłać listem poleconym na adres: Katedra Historii Oświaty i Wychowania UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Termin nadsyłania prac określony zostanie przez Sekretariat Konkursu.

4. Konkurs rozstrzyga jury wyłonione na takich samych zasadach jak w Konkursie dla prac magisterskich (określonych w części III pkt. 4). Jury przyznaje jedną nagrodę I stopnia w wysokości 1500 PLN, względnie dwie nagrody II stopnia - po 750 zł. Jury może przyznać również wyróżnienie bez gratyfikacji finansowej. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana w polskich czasopismach fachowych.

5. Przekazania nagrody dokonuje Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która rozporządza specjalnym depozytem bankowym, stanowiącym kapitał konkursu. W miarę powiększania kapitału, co stanowi przedmiot troski zarówno Katedry jak i Zarządu Towarzystwa, wysokość nagród – podobnie jak w przypadku konkursu dla prac magisterskich - może wzrastać. 6. Po ogólnym zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami jury dokonuje wstępnej ich kwalifikacji, po czym kieruje wybrane prace do niezależnej recenzji i ogłasza wyniki konkursu. Recenzja powinna być zwięzła i zakończona jednoznaczną konkluzją w sprawie ewentualnego nagrodzenia pracy. Swój wniosek recenzent uzasadnia dodatkowo punktami przy zachowaniu następujących kryteriów - not: wyróżniający – 9-10, bardzo dobry – 7-8, dobry – 5-6, poprawny – 3-4, słaby – 0-3 . Liczba uzyskanych punktów stanowi ważną wskazówkę dla jury, które podejmuje decyzję w sprawie nagrodzenia danej pracy. Wykonanie recenzji nie jest honorowane. Decyzję jury wykonuje Sekretariat Konkursu w porozumieniu z KHOiW UP. Równocześnie odsyła uczestnikom konkursu ich prace (jeden egzemplarz pracy nagrodzonej – wraz z jej nośnikiem elektronicznym - pozostaje w archiwum konkursu).


Kontakt

Czynności administracyjne związane z konkursem prowadzą Sekretariat Konkursu i Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Z ramienia Katedry osobą odpowiedzialną jest dr Ryszard Ślęczka, który zarazem pełni funkcję Sekretarza Konkursu. W sprawach dotyczących konkursu należy kierować zapytania na adres:

Dr Ryszard Ślęczka,
Katedra Historii Oświaty i Wychowania UP
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel.: 012 662 62 41;
e-mail: